حضور سنت و هویت، به عنوان بخشی از اصالت و فرهنگ یک سرزمین، از چالش‌های مهم هنری جهان امروز محسوب می‌شود و استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های سنتی یا ملی در خلق آثار هنری معاصر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در نوزدهمین اپیزود پادکست «ایرانشهر» دکتر احمد محیط طباطبایی، مدرس و پژوهشگر در حوزه‌های باستان‌شناسی، منابع طبیعی، تاریخ و تاریخ هنر، به موضوعاتی چون شکل‌گیری هویت و فرهنگ تاریخی ایران، استمرار و نو گشتن آن در هنرِ ادوار مختلف و تاثیر آن بر شیوه نگریستن هنرمند می‌پردازد؛ همچنین نقش چشمگیر هنر در انتقال فرهنگ در مواجهه و تعامل با سایر جوامع جهان را بررسی می‌کند.

اپیزود نوزدهم: جلوه ی هنر ملی در هنر معاصر / احمد محیط طباطبایی