چیدمان (installation) مداخله در فضا یا ایجاد آن است. این هنر محدود به مکان نیست، اما ارائه آن با تاثیر و تاثرات فضا معنا پیدا می‌کند؛ می‌تواند مکان-ویژه یا مکان محور باشد، و توامان ممکن است مکان را تسخیر کند.

در نهمین اپیزود پادکست《ایرانشهر》 از زروان روح‌بخشان دعوت کرده‌ایم تا به بررسی اجمالی ویژگی‌ها و انواع چیدمان  بپردازد.

اپیزود نهم: هنر چیدمان / زروان روح بخشان