صنایع دستی یا هنرهای سنتی به واسطه تلفیق هنر، صنعت، دانش و مواد بومی دارای ارزش است. دوسالانه فاین کرافت فرانسه با عنوان رولیشن (Fine craft- Revelation) با تاکید به مقوله صنایع دستی کشورهای مختلف به بازتعریف مرزهایی از هنر و صنایع دستی می‌پردازد. ایران امسال برای اولین‌بار با حضور هنرمندانی شرکت یافت که از فن‏‌های صنایع‌دستی برای بیان ایده خود بهره جستند و به آنچه در گذشته بیشتر صناعت اطلاق می‌شد شأن هنر داده‎اند و در فضای معلق هنر و صنایع دستی گام‏هایی موفق برداشته‎‌اند. در دوازدهمین اپیزود پادکست ایرانشهر افسانه جوادپور با رجحانه حسینی، کیوریتور بخش ایران در چهارمین دوره دوسالانه فاین کرفت، به گفتگو پرداخته‌ است.

اپیزود دوازدهم: دوسالانه فاین کرفت پاریس / مصاحبه با رجحانه حسینی