خاطره و نوستالژی درونمایه بسیاری از آثارهنری معاصر است و بررسی ارتباط بین هنر و حافظه فردی، حافظه جمعی، تاریخ و خاطره، در دسته‌بندی رویکردهای مختلف خلق اثر با این مضمون، تاثیرگذار است.
در بیست ‌و چهارمین اپیزود پادکست 《ایرانشهر》دکتر بهنام کامرانی حضور خاطره در هنر معاصر ایران را در یک صورتبندی به سه دسته تقسیم می‌کنند و تغییر و تحولات و تاریخچه برخوردهای مختلف با آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

اپیزود بیست و چهارم: خاطره در هنر معاصر ایران / بهنام کامرانی