کم نیستند هنرمندانی که سوژه آثار هنرییشان خاطرات است. خاطره در مقام سوژه با ما چه می‌کند؟ و ما با آنها به چه شیوه‌هایی مداخله می‌کنیم؟
پیش‌فرض پاسخ به چنین سوال‌هایی (که مستقیما بر روی خروجی کار هنری ما تاثیر بسزایی دارد)، درک مفهوم خاطره است. محمد پرویزی در بیست و پنجمین اپیزود پادکست 《ایرانشهر》 به این موضوع می‌پردازد.
این پادکست با تکیه به صورت‌بندی دو فیلسوف نامدار شرحی به غایت مختصر از ساز و کار مفهوم خاطره دارد، برای یاری رساندن به ما وقتی که خاطره‌ای در ما سوژه می‌شود…

اپیزود بیست و پنجم: وقتی خاطره‌ای در ما سوژه می‌شود / محمد پرویزی