دومین نمایشگاه انفرادی داوود زندیان در بهمن ماه ۱۳۹۸ در گالری ایرانشهر افتتاح شد. در آثار متاخر او، همچون آثار پیشین، دغدغه گذشته و زمان از دست رفته در فضاهای خلق شده، حضور اشیاء قدیمی، تکنیک و نحوه رنگ‌‌گذاری و حتی عناوین تابلوها آشکار است.
در بیست و ششمین اپیزود پادکست «ایرانشهر» دکتر امیر نصری، در توصیف و تفسیر آثار این نمایشگاه به حضور بارز خاطره، نوستالژی و فراموشی در ذهن نقاش و نحوه بازنمایی آنها می‌‌پردازد و چگونگی ارتباط عناصر مختلف و جزئیات تصویر شده در آثار را شرح می‌‌دهد.

اپیزود بیست و ششم: کتاب و تیغ و فرچه / امیر نصری